Apostlid olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. (Ap 1:14). Tiit Zeiger

Miks pidi Jeesus valima 12 meest apostli ametisse? Jumala tahte kohaselt pidi Jeesus Kristus ennekõike suunama Iisraeli usujuhid tagasi usu algallikate ja tõdede juurde. Ta tuligi  kutsuma oma rahvast meeleparandusele, kuid  usujuhid ei kuulanud Jeesuse õpetust ega soovinud hakata Tema kaastöölisteks. Variseride ja kirjatundjate uskmatuse pärast pidi Jeesus lahkuma juudi kogudusest ja asutama uue Jumala koguduse.

Nüüd pidi Jeesus leidma ustavaid töötegijad, kes aitaksid viia Tema õpetuse Jumala riigist laia maailma. Kaastööliste valimisel  ei jäänud Jeesus lootma ainult oma tarkusele, vaid palus taevaselt Isalt näidata, keda valida apostliteks? Luuka evangeelium annab teada, et enne tähtsa valiku tegemist läks Jeesus mäele palvetama Jumala poole ja jäi palvesse kogu ööks /Lk 6:12/. Ta soovis taevaselt Isalt kinnitust, et need, keda ta valib, on Jumala soov ja tahtmine. 

Need 12 apostlit, kellest vist ainult tölner Matteus oli koolis käinud, pidid nüüd hakkama maailma õpetama ja ümber pöörama. Jeesus ei valinud apostliks kedagi õpetatud ja tarkade meeste seast. Miks? Vastuse leiame Kaarli kiriku altari kaarele kirjutatud Õnnistegija sõnadest: „Tulge minu juure kõik, kes teie vaevatud ja koormatud olete, ja mina tahan teile hingamise saata“ /Mt 11:28/. Usujuhtidel puudus ligimesearmastus: „Nad seovad kokku ränki ja vaevukantavaid koormaid ja panevad need inimeste õlgadele, ise aga ei taha sõrmeotsagagi neid liigutada /Mt 23:4 jj/, iseloomustas Jeesus nende suhtumist koguduse liikmetesse. 

Tema suure töö jaoks sobisid kõige paremini näiliselt kõlbmatud kalamehed. Apostliteks valitud mehed olid jumaliku, lihtsa tõe edasiandmiseks kõige sobivamad õpilased. Ilmselt ei tunne ajalugu mingitki julgemat tegu. 

Nii nagu Jeesus oli palves enne abimeeste valimist, nõnda ka „apostlid olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega“, paludes Püha Vaimu juhtimist evangeeliumi kuulutamisele ja tarkust äraandja Juudase asemele valida uus apostel.

„Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda tallele panevad“ /Lk 11:28/, sest osadus Jumalaga hoiab eemal patu ja kogu elukorralduse aluseks on Jumala seadus ning tahe. Usus Kristusesse hakkasid apostlid tunnistama ja kuulutama  evangeeliumi. Sellekohane tunnistus on kirjas Johannese esimeses kirjas: „Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus Isaga ja tema Poja Jeesuse Kristusega.”     

Apostlitele kuulus originaali edasi pärandamine, kristlastele selle pärandi väärikas säilitamine.

Mõtisklevat Neitsi Maarja päeva ja rõõmsat Taasiseseisvumispäeva.   

Diakon Tiit Zeiger

Scroll to Top