Kiriku remont

Tallinna Kaarli kiriku remont-restaureerimine

1. Lühidalt lähiajaloost
Aastast 1991 on Kaarli koguduses aktiivselt valmistutud kirikuhoone remondiks ja tehtud mitmeid remonttöid. Ulatuslike ehituslike ekspertiiside käigus on hoone läbi uuritud vundamendist kuni tornitippudeni. Tornidesse on ehitatud tulekindlad vahelaed, uuendatud on elektrisüsteeme ja ehitatud uus soojasõlm. Rahalised vahendid tööde teostamiseks on tulnud põhiliselt Tallinna Linnavalitsuselt, aga ka koguduse omavahenditest ja eraannetajatelt.

2. Kaarli kiriku funktsioonid
(1) Koguduse jaoks on kirikuhoone jumalateenistuste ja vaimulike talituste pidamise koht. (2) Eesti Vabariigi jaoks on tegu unikaalse muinsuskaitselise objektiga, milles sisaldub mitmeid eesti ja kogu euroopa kultuurile olulisi väärtusi, näiteks Köleri fresko ja Walkeri orel. Kaarli kirik on ka mitmete esindusürituste toimumiskoht, näiteks riiklikud matused. (3) Tallinna linna jaoks on Kaarli kirik omanäoline muinsuskaitseline sakraalehitis ja ainulaadne kontserdipaik. Mitmetele Tallinna koolidele annab Kaarli kirik võimaluse tervele kooliperele pühade ajal koguneda ühise katuse alla.

Ühes aastas on Kaarli kiriku jumalateenistustel, kontsertidel ja erinevatel üritustel ligi 100 000 osalejat.

3. Praegune olukord
Välisfassaadis on lagunenud kive ja välisaknad vajavad restaureerimist. Katusepleki valtside vahelt pressib aegajalt vesi kirikusse. Kirikusaali seinad on laigulised ja inetud. Põrand on aastakümnetega ära vajunud. Maailma mastaabis unikaalne orel vajab tungivalt kapitaalremonti. Olemasolevad tualettruumid ei rahulda üle tuhande istekohaga kiriku vajadusi. Abiruumid peaaegu puuduvad.

Koostatud ja kooskõlastatud on: Muinsuskaitse eritingimused (2010), Välisviimistluse pass (2003), Remont-restaureerimise projekt (2003); Maa-aluse juurdeehituse eskiisprojekt (2011) ja Sajuvete ärajuhtimise projekt. Rahvusvahelise konkurssi tulemusel on saadud hinnapakkumine oreli remontimiseks Saksa firmalt Christian Schefler. Valmimisel on kirikusaali värvilahenduse ja valgustuse projekt. Kirikus toimuvad koguduse oma vahenditest praegu remonttööd. Krohvist on puhastatud kirikusaali sokkel ja seina- ning laepindu valmistatakse ette värviproovide tegemiseks.

4. Tulevikuplaanid
Oluline on alustada remont-restaureerimise tervikprojekti koostamisega. Selleks on juba mitmed komponendid olemas, aga täpseks eelarvestamiseks on vaja tervikprojekti.

Kaarli kogudus näeb oma suurimate koostööpartneritena kiriku remontimisel Eesti Vabariigi Valitsust ja Tallinna Linnavalitsust. Kaarli kirikut kasutab suur hulk inimesi väljastpoolt kogudust ja seetõttu ei peaks selle hoone heaolu eest muretsema ainult kogudus. Väga oluline on teada saada suurimate koostööpartnerite võimalused Kaarli kiriku hoone remondiga seoses. Vastavalt partnerite huvile tulebki tegevuse mahtu planeerida, sest koguduse jaoks piisab tegelikult märksa tagasihoidlikumast ettevõtmisest. Just Kaarli kiriku avalik funktsioon on see, mis esitab oluliselt suuremaid nõudmisi.

Kui partnerite vahel saavutatakse kokkulepe 2011. aasta jooksul, on reaalne alustada täismahus ehitustöödega 2012. aasta kevadel. Kogu ehitusperioodi pikkus on umbkudu poolteist aastat.

5. Rahastamine
Esialgsed arvutused näitavad, et praegu planeeritud mahus on projekti kogumaksumus 3,3 miljonit eurot. See summa sisaldab (1) kirikuhoone välisfassaadi remonti; (2) kirikusaali sisetöid; (3) oreli remonti; (4) kiriku alla planeeritavat maa-alust juurdeehitust. Koguduse ettepaneku kohaselt võiks kogu eelarvest 1/3 katta Eesti Vabariik, 1/3 Tallinna Linn ja 1/3 Kaarli kogudus. Finantseerimine jaguneb aastatele 2012-2013. Taotlused toetuse saamiseks on esitatud Vabariigi Valitsusele ja Tallinna Linnavalitsusele.

6. Oodatav tulemus
Kaarli kirikust kujuneb maailma tasemel ja kaasaja vajadusi rahuldav 1000 istekohaga soe kirikuruum. (1) Kogudusel on seal hea pidada jumalateenistusi ja vaimulikke talitusi; (2) tekivad võimalused esinduslikult läbi viia mitmesuguseid ühiskondlikke üritusi; (3) korraldada saab mitmekülgse muusikaga ja osavõturohkeid kontserte. Tekib ainulaadne ja multifunktsionaalne ruum, mis rikastab kogu Eesti kultuuri- ja vaimuelu.

Kirikusaal on heledates värvides ja hästi valgustatud. Välisfassaad on täielikult remonditud ja kiriku ümbrus on ilusti kujundatud. Orel on väga heas korras ja pakub võimalusi nii kontsertideks, kui salvestiste tegemiseks. Tänu maa-alusele juurdeehitusele lisandub 774 m2 kasutatavat pinda. Uutes ruumides on lisaks riietehoiule ja tualettruumidele muud suurte ürituste korraldamiseks vajalikud abiruumid.

Koostas 23.05.2011 Eerik Jõks, Kaarli kiriku remondi kuraator eerik@ekn.ee

Scroll to Top