Talitused

Elu on oma olemuselt vaheldusrikas. On rõõmsaid ja õnnelikke hetki, kuid on ka muret ja raskusi. Siis vajame toetust ja lohutust ja kinnitust oma eluteel käimiseks.

Kiriklike talituste kaudu saame kinnitust oma usule ja osa ka tõotustest, mis Issand oma kogudusele on andnud. Talituste osas võib julgelt pöörduda meie koguduse kantseleisse, et leppida kokku kohtumine koguduse vaimulikega.

Ristimine

VAATA TUTVUSTAVAT VIDEOT RISTIMISEST

VAATA TUTVUSTAVAT VIDEOT RISTIVANEMATEST

Oma armuhoole alla
ustavalt Ta võtab nad,
annab neile meelevalla
Isaks hüüda Jumalat.

Jeesus Kristus, igavene
armastus Su südames, –
võta seegi lapsukene
nüüd Su omaks ristimises. /KLPR 208 2-3/

Ristimine on talitus, mille kaudu võetakse inimene kristliku kiriku osadusse. Laps ristitakse soovitavalt võimalikult kiiresti elu esimestel nädalatel või kuudel.

Ristimistalituse eelduseks on, et lapse vanemad on kirikuliikmed ja ka ristivanemad on mõne luterliku kiriku liikmed (ristitud ja konfirmeeritud e. leeris käinud). Erandina ristitakse laps ühe vanema või lapse hooldaja soovil tingimusel, et nad on ise koguduse liikmed ja on valmis andma lapsele kristlikku kasvatust. Tavaliselt ristitakse lapsed kirikus. Eranditena on võimalik ristida last kodus ja erakorralistel puhkudel ka haiglas. Ristimise päeval on sobilik lapsele kinkida rist või mõni muu ese, mis jääks lapsele meenutama tähtsat ristimispäeva ja et ta on ka Taevase Isa laps.

Kui vanemad on jätnud lapse ristimata, võib ta tulla iseseisvalt noorena või täiskasvanuna ristimisele. Sellisel juhul eelneb ristimisele leerikool.

Ristitakse kord elus.

Konfirmatsioon e. leeriõnnistamine

Oh Isa, Sinu altarile
Su lapsed palves tuleme:
meid võta oma armusülle,
ehk patused küll oleme.
Meid võta vastu omaseiks
ja Sinu riigi alamaiks.
KLPR 230 1

Selle talitusega saab inimene täieõiguslikuks koguduse liikmeks, mis tähendab, et tal on õigus kõikidele talitustele (lapsi ristida, laulatada, olla ristivanem jne.)

Leeriõnnistamisele eelneb leerikool, mille jooksul inimene õpib tundma kiriku usutunnistuse ja õpetuse aluseid ja tutvub koguduse eluga.

Inimesed, kes on jäänud lapsena ristimata ja soovivad kogudusega liituda, ristitakse leerikooli ajal enne konfirmatsiooni, Kaarli koguduse leerikool kestab 3 kuud ja tunnid toimuvad 1 kord nädalas.

Leeriajad leiad siit

Laulatus

VAATA TUTVUSTAVAT VIDEOT LAULATUSEST

Täis imet ja täis armusaatmist
täis jõudu, tarkust, kinnitust.
Täis Isa heldust rõõmustamist,
täis armu, õnne, õnnistust,
täis imet, see mu tunnistus,
on abielu armastus.
KLPR 238 1

Laulatusel sõlmivad mees ja naine omavahel kristliku abielu, millega nad seovad end jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Laulatuse toimetamise eelduseks on, et nii pruut kui peigmees on koguduse liikmed ehk on ristitud ja konfirmeeritud (leeris käinud). Kaarli kirikus on võimalik sõlmida abielusid, mis on võrdse õigusliku jõuga perekonnaseisuasutuses sõlmitavate abieludega, st abielu registreerimist ja laulatusetalitust on võimalik üheaegselt läbi viia kirikus.Perekonnaseisuametniku õigused on saanud koguduse õpetaja  Jaak Aus ja koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal .

Abiellumise ja laulatuse soovimisel on kõige olulisem võtta esmalt ühendust koguduse õpetajatega, et saada täpsemat teavet vajalikest toimingutest ja ka soovitusi talituse korraldamisel.

Loomulik on, et ammu registreeritud, aga laulatamata jäänud abielupaarid lasevad end laulatada. Seda sobib siduda leeri, laste ristimise või mõne sobiva perekondliku tähtpäevaga.

Täpsemad kirjalikud juhendid laulatuse kohta leiad siit

Piht

Kristus on andnud kirikule volitused inimesi nende pattudest vabastada või nende patud neile kinnitada (Jh 20,23; Mt 16,19). Kahetsedes oma pattu ja lootes Jumala halastusele, saame vaimset jõudu, mis tugevdab üksikisikut ja puhastab seeläbi kogu kirikut.

Ristiinimene tunnistab vaimulikule oma patud ja saab andestuse pihiisa armukuulutuse kaudu. Seetõttu erineb ta tavapärasest hingehoidlikust vestlusest. Pihi vastuvõtja on kohustatud pidama pihisaladust.

Luterlikes kirikutes ei ole kindlaid pihitoole (nagu katoliku kirikus) ja pihile soovija peab vaimulikuga kokku leppima pihi aja ja koha.

Jumalateenistuses toimub üldpihi ajal individuaalne ja salajane patutunnistus, mille peale kuulutatakse vaimuliku poolt üldine pattudest vabastus.

Meeleparandus puhastab ja korrastab inimese hingeelu, lepitab eksinu Jumalaga ja annab uut jõudu armastustegude sooritamiseks.

Kodune armulaud

Koduse armulaua soovist saavad koguduse liikmed teada anda nii koguduse kantseleisse kui ka otse vaimulikule. Kui koguduse liige ei saa enam kirikusse tulla, siis tuleb vaimulik tema juurde koju armulaua sakramenti jagama. Inimese raugenud jõud või mõnel muul põhjusel piiratud liikumine ei tohi saada takistuseks armulauast osasaamiseks.

Matus

VAATA TUTVUSTAVAT VIDEOT MATUSE KORRALDAMISEST

Tähtede taga on sinu jaoks valmis
taevane lohutus, rõhutud rind!
Jumala inglite kiituse salmid
saatvad sind rahusse, väsinud hing.
KLPR 261 3

Kristlik matus on talitus, kus Jumala Sõna ja palvega usaldame meie armastatud inimese Jumala kätte. Jumala sõnast ja palvest saame lohutust leinas ja kinnitust oma eluteel rändamiseks, et Jumal on meiega kõikidel meie elupäevadel ja ka siis, kui meie maine rännak lõpule jõuab.

Kui lähedane inimene on lahkunud, tuleb esmalt võtta ühendust koguduse vaimulikuga, kes aitab ja annab nõu matusetalituse korraldamiseks.

Matusetalitus viiakse läbi kirikus, kabelis või haual. Sellele võib eelneda kirstupaneku ja surnu kodust ärasaatmise talitus.

Tuhastamismatuse korral toimetatakse talitus koos mullapanekuga kirikus või krematooriumis.

Kui inimene on ilma kirikliku talituseta varem mulda sängitatud, võib kutsuda vaimuliku hauale toimetama tagantjärele kiriklikku talitust.

Matusetalitusele järgneval pühapäeval mälestatakse lahkunut  jumalateenistusel.

Kodu õnnistamine

Koguduseliikmel on õigus kutsuda vaimulikku ka oma kodu õnnistama. Selle talituse käigus palutakse Jumala õnnistust kodule ja selle elanikele, et Issanda head inglid oleksid nende ligi.

Scroll to Top