Jumala sõnumitoojatest

Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja Ta leidis Filippuse ja ütles talle: „Järgne mulle!” Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. 

Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle: „Me oleme leidnud Tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist.” Ja Naatanael ütles talle: „Mis võib küll Naatsaretist head tulla?” Filippus ütles talle: „Tule ja vaata!” 

Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta: “Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet.” Naatanael küsis Temalt: “Kust Sa mind tunned?” Jeesus vastas ja ütles talle: “Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis.”

Naatanael ütles Talle: “Rabi, Sina oled Jumala Poeg, Sina oled Iisraeli kuningas!” Jeesus vastas talle: “Kas sa usud vaid sellepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja juurde.” /Jh 1:47–51/

Selles evangeeliumiloos esitletakse lugejale kahte Jeesuse jüngrit – Filippust ja Naatanaeli. Filippus ütles oma sõbrale: “Me oleme leidnud Tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist”.

Naatanael oli oma loomult kahtleja. Ta istus viigipuu all ning mõtiskles maailma ja elu üle. Ta kahtles nii paljudes asjades ja otsis elule õigeid vastuseid. Ta kahtles ka Jeesuses, kellest Filippus oli nii õhinaga kõnelnud. Naatanael oli ehtne skeptik, kes uskus alles seejärel, kui oli Jeesusega isiklikult kokku puutunud.

Mis võib Naatsaretist head tulla, küsis Naatanael. Temasarnaseid skeptikuid – kahtlejaid ja otsijaid on tänapäevalgi palju. On neid, kes küsivad: mida head võib Jumalalt ja kirikult saada? Mida head on teinud Jumala saadikud, need paljud Jumala kutsutud ja seatud, vähemad ja suuremad? Mida head on tulnud kahetuhande aasta pikkusest Jumala sõna kuulutamisest? Mida head teeb Jumal isiklikult mulle? Sarnasele kahtlevale Naatanaeli küsimusele vastas Filippus napilt: tule ja vaata!

Kutse Jumalariiki – tule ja vaata! – kõlab tänapäevalgi läbi erinevate inimeste, olukordade ja infokanalite. Olgu kutsutul vaid südameuks valla ja meeled avatud, selleks et Jumal saaks inimese juurde sisse astuda! Läbi paari aastatuhande on hea sõnumi jagamisel osalenud paljud need, kes vastavad kutsele Jumalariiki omapoolse jah-sõnaga. Jumal on neid eelnevalt otsinud ja leidnud, on Oma päästva sõnumiga patust ja surmast vabastanud, on juhatanud Elu Valguse juurde ja usaldanud neile rõõmusõnumi jagamise. Kord leitud ja päästetud jäävad Jumala läbi, Temaga ja Temas elama. Neil, kelle üle on Jumala armu ja halastuse taevas avanenud, polegi võimalik sellest vaikida. Oma igapäevaeluga annavad nad tunnistust Jumalaga kogetust ning juhatavad teisigi Issanda armulisse rüppe.

Küllap leiab igaüks tee Jumalani, ja seda varem või hiljem. Või õigupoolest – küllap Jumal leiab tee inimeseni. Mõnel juhul kutsub Jumal inimest läbi tema pereliikmete, teise juhatab Jumalani tavapärasest erinev elusündmus, kolmanda juures leiab Jumal võimaluse inimest kõnetada rahvarohkel tänaval, kloostrimüüride vaikuses või hoopis piiritus Looja loodu(se) ilus. Iga teekond Jumalariiki on ainukordne ja kallihinnaline. Kui Jumal inimeseni jõuab ja teda kutsub, siis ei jää kutsutul muud üle kui kutsele järgneda. Mõnel juhul jätab inimene vastates Jumala kutsele kogu oma senise elu ning läheb, mõnikord viib teekond inimese lausa kaugete maade ja merede taha. On neidki, kes jäävad paigale. Siiski pole viimastegi puhul Jumalaga kohtumise järel miski nende elus enam endine. “Vaata, Ma teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka?” küsib Issand prohvet Jesaja suu läbi. Issanda sõnal on vägi.

Mitmed kahtlevad ja küsivad tänagi, mida head saab kirikust tulla. Või mis kasu ma saan, kui käiksin pühapäeviti kirikus ja liituksin kogudusega. Jumala kotta peljatakse tulla. Kardetakse, et Jumal ei võta inimest vastu nii nagu ta on. Kardetakse ka kaasteeliste kõveraid pilke ja haavavaid sõnu, ülekohut ja hukkamõistu. Jumala kutse kõlab aga kõigile samamoodi: “Tulge Minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja Mina annan teile hingamise! Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga.”

Need Jumala tõotused kõlavad ja kehtivad samaväärselt igaühele. Kogudused, vaimulikkond ja koguduseliikmed ei saa midagi Jumala Sõnale juurde lisada ega sellest ära võtta. Jumala saadikute ja esindajatena, Tema armastuse jagajatena kuulutavad ja jagavad nad seda, milles Jumal on neid puudutanud ning millest on ise seeläbi osa saanud.

Kui inimene on eluteel kohanud Jeesust, siis on ta näinud Jumalat, kellel on pakkuda palju rohkem kui suudetakse endale ette kujutada või soovida. Jumal avab meie südame ja meeled nägema Issanda suuri tegusid ja suu tänama Teda kõige hea eest! Saagem siis üksteise vastu lahkeks ja halastajateks, andestades üksteisele nii nagu ka Jumal on meile andestanud oma Pojas Kristuses Jeesuses. Kõlagu Jumala sõnumitoojatena meie kutse Jumalariiki  – tulge ja vaadake! – armastuses ja hoolimises. Naatsaretist võib tõepoolest midagi head tulla!

Soovin igaühele julgust ja rõõmu selle avastamisel ning jagamisel! 

Abiõpetaja Kaisa Kirikal

Scroll to Top