Seepärast oled sina, Issand Jumal, suur. Sest ükski pole sinu sarnane ega ole ka muud Jumalat kui sina, kõige selle põhjal, mida me oma kõrvaga oleme kuulnud. 2Sm 7:22

Kristus on surnuist üles tõusnud! Tõesti, ta on üles tõusnud! Oleme kirikuaastas jõudnud ülestõusmisaega, mis algab Ülestõusmispühaga ja kestab kuni Nelipühani, tänavu 21. aprillist 9. juunini. Ülestõusmisajal meenutame ülestõusnud Jeesuse ilmumisi, mis tema jüngritele osaks said ning mõtiskleme, kuidas meie Hea Karjane võitis surma rajades selle võiduga meile tee taevase eluaseme poole. Seda mööda astudes jõuame viimaks tõelise armastuse ja rõõmuni. Ülestõusmisaja üks olulisemaid sündmusi on Kristuse Taevaminemise püha, mida tähistame alanud kuu 30. kuupäeval. Selle ajalooline taust on jäädvustatud Apostlite tegude raamatu esimeses peatükis salmides 4–11.
„Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.” Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud: „Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?” Tema aga ütles neile: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.”“
Pole maailmas muud Jumalat, kui seda on meie Isa. Seepärast on meie Issand Jeesus suur, sest Ta on tulnud Isa juurest, võitnud meie eest surma ja näidanud meile kätte tee, mida astudes jõuame taas Isa koju – tõelise armastuse ja rõõmuni. Tänu Jeesusele on meil lootust sinna kord jõuda. Kui meie teekonnal tabavad meid raskused, siis aidaku meid Püha Vaimu vägi, millest saame jõudu oma Issanda seatud rada käia.
Püha Vaimu väe väljavalamise sündmust meenutame juba järgneva kuu alguses. Seniks aga tähistagem Jeesuse võitu surma üle ning meenutagem Tema naasmist Isa rüppe.

Scroll to Top