Jeesuse järel käimine on armastuse ja palve tee

Advendiaja esimesed pühapäevad kõnelevad Kristuse tulemisest alandlikkuses ja kirkuses meie juurde. Kolmandal pühapäeval advendiajal on keskmes Ristija Johannes, kes kuulutas rahvale, et pärast teda tuleb temast vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba tema kummardudes lahti päästma. Ja viimane pühapäev enne jõulupühi pühendub Jeesuslast ootavale Maarjale, Issanda emale.

Luuka evangeeliumi esimeses peatükis on kirjas, kuidas ingel Gabriel ilmub Maarjale öeldes, et ta jääb lapseootele ja toob ilmale poja ja tema nimeks peab saama Jeesus. Maarja ei mõista paljut, mida talle ilmunud ingel ütleb. Siiski ta usaldab Jumalat ning ütleb jah-sõna Issandale: Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi! Ja Jumala vägi läheb tõeks, sünnib uus elu. Sõna saab lihaks. Jumal valis Maarja täitma täiesti ainulaadset ja -kordset ülesannet. Seeläbi ei saanud Maarjast mitte ainult Jeesuse ema, vaid ta saab emaks kõigile, kes Kristuses uue elu vastu võtavad.

Maarja elu, tema kuulekus ja alandlikkus, usk ja piiritu usaldus Jumala vastu õpetavad meile, et Jeesuse järel käimine on armastuse ja palve tee. Jah, sellele teele mahub ka kannatusi, mis on möödapääsmatud kui meiegi soovime, et me elus saaks tõeks Issanda tahe. Maarja õppis oma poega tundma nagu iga ema oma last. Aga ta õppis Jeesust tundma ka kui Päästjat, Lunastajat. Mitmel korral mainib evangelist, kuidas Maarja jättis kõik need lood meelde ja mõtiskles nende üle oma südames. Veelgi enam, Maarja ei jätnud teda puudutanut ainult iseendale, vaid jagas seda teistelegi. 

Advendiaeg on ootusaeg. Me ootame Issanda Jeesuse Kristuse sündimisepüha, mil saavad täidetud kõik ettekuulutused Kuningas Kristuse saabumisest meiegi ellu. Ikka ja taas Ta tuleb, väikeste ja suurte juurde, linnadesse ja küladesse, üksikute ja perede juurde, et valgustada kõiki, kes on pimeduses. Inimestena mõtleme me sageli abstraktselt, aga Jumal on väga konkreetne. Palju lihtsam on ju tunnustada abstraktset ja kauget Jumalat kui sellist, kes tuleb ise meie juurde ning konkreetsete tegudega näitab, milline Ta on ning kuidas me saame Teda järgida ja teenida. Aga Issand tuleb ja tahab meiegi südames sündida. Kas meie oleme aga valmis Maarja eeskujul ütlema Issandale jah ja Teda oma ellu vastu võtma?

Palvetagem. Issand, meie Jumal, me rõõmustame koos neitsi Maarjaga Sinu suurte tegude üle. Valmista meie südamed vastu võtma rõõmusõnumit Päästja sündimisest ja lase sellel uuendada meie elu ning teha meist rahu ja armastuse saadikud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen.

Scroll to Top