Kirikuehitaja palveraamat

  1. Kirikuehitaja palve
  2. Palve Kaarli kiriku remondi edenemise pärast
  3. Palve Kaarli kiriku remondi rahastamise pärast
  4. Palve kutsumuste pärast
  5. Palve Kaarli kiriku oreli ja selle kapitaalremondi eest
  6. Pühalaulja palve

Kirikuehitaja palve
Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: “Lähme Issanda kotta!” (Ps 122:1b)

Ma tänan Sind Püha Jumal, Kaarli kiriku hoone eest, mis on Sinu armust Jumala Koda ja Taeva Värav; ma tänan kogu õnnistuse eest, mis Sa selle hoone kaudu oled lasknud teostuda.
Ma tänan Sind Püha Jumal kõikide inimeste eest, kes selle pühakoja on hoolsalt kavandanud, ehitanud ning kaunistanud ja kes on seda armastusega hoidnud ja hooldanud.
Ma tänan Sind Püha Jumal, et Sa oled mind, oma vääritut sulast kutsunud Kaarli kiriku remondi ja juurdeehituse tööde juurde.

Ma palun Sind, tee mind vääriliseks, et ma võiksin Sinu pühakoja remondiga tegeleda. Ma tean, et ma ei ole väärt puudutama isegi tolmu Sinu pühamus, aga kui Sa oma armust teed sammukese minu suunas, siis ma julgen koos Sinuga ette võtta Kaarli kiriku remontimise ja maaaluste lisaruumide ehitamise.

Tee tundlikuks mu meeled, et ma tunnetaksin ära, mis on Sinu tahtmine selle pühakojaga,
tee tugevaks mu meeled, et ma saaksin Sinu tahtmist teha,
tee tuliseks mu meeled, et ma saaksin innustada kaaslasi,
tee alandlikuks mu meeled, et ma tunneksin ära oma koha selles ettevõtmises,
sest see on Sinu koda, Taevane Isa,
see on Sinu altar, Maailma Päästja Kristus,
need on Sinu õued, Lohutaja ja Juhataja Püha Vaim.

Tule, Jeesus Kristus ja astu meie väe etteotsa oma ülempreesterliku meelevallaga,
tule, Püha Vaim, toeta meid altpoolt, ole meie väe külgedel ja kohal,
tule, Taevane Isa ja seisa meie selja taga,
et me võiksime seda tööd teha rõõmuga südames ja et see, mis me Kaarli kiriku remondi ja juurdeehituse juures ette võtame võiks Sinu õnnistusel korda minna Püha Kolmainus Jumal.

Ma tänan Sind Taevane Isa, et Sa oled mind loonud ja mind oma armust kutsunud,
ma tänan Sind Jeesus, et Sa oled mind oma kalli verega lunastanud,
ma tänan Sind Püha Vaim, et Sa mind oma heldusest lohutad ja juhatad.

Ole kiidetud ja tänatud Püha Kolmainus Jumal, nüüd ja ikka ja igavesti.

Aamen.

Tallinnas, 21. veebruaril 2011 Issanda aastal.

Palve Kaarli kiriku remondi edenemise pärast
Aga mina lähen su kotta sinu suurest heldusest ja kummardan su püha templi poole sinu kartuses. (Ps 5:8)

Kolmainu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Ole kiidetud Taevane Isa, kõige nähtava ja nähtamatu Looja, et Sa oled teinud võimalikuks Kaarli kiriku ehitamise ja selle säilimise läbi aastate.

Vaata armastuse ja halastusega nende väikeste toimetamiste peale, mida Sinu armust on möödunud kuude jooksul kirikusaalis ette võetud. Isa, Sa näed meie rõõmu selle üle, et juba nüüd on Sinu koda puhtam ja helgem. Tänu Sulle selle rõõmu eest.

Palun Sind, hoia täies mahus remonditud kirikuhoonet koguduse unistustes selgel ja nähtaval kohal ning ära lase raugeda inimeste usul, et kirikuhoone remont ja maa-alune juurdeehitus võivad lähiaastatel teoks saada.

Püha Jumal ma ei ole alati nii tundlik, et mõista ära Su mõtteid. Mõnikord on Su plaan mu ees täie selgusega, aga sagedamini, kui ma seda sooviks, varjutavad seda minu isekuse kahtlusepilved. Isa, ma palun Sind, aita üles leida okas minu hinges, mis võib olla takistuseks Sinu tahte tunnetamisele. Luba mul mõista, et minu usu puudus võib võtta julgust kaastöölistelt Sinu viinamäel ja minu kõhklemine võib saada pahanduseks vendadele.

Isa, palun kuule mind kui ma ütlen: anna tegusat edasiminekut Kaarli kiriku remontimisele ja maa-aluse juurdeehituse rajamisele nii nagu see on praegu ette võetud. Anna kordaminekute kaudu oma kinnitust, et Sinu kogudus on valinud õige tee. Kui see on Sinu tahtmine, siis õnnista plaanide teostumist, kui Sul on aga teised mõtted, siis palun juhata oma rahvas nende äratundmisele. Luba oma kogudusel alati kuulda Sinu püha tahtmist ja anna alandlikkust sellele alistuda.

Õnnista kõiki inimesi, kes praegu kiriku remondis osalevad: nii planeerijaid, ehitajaid, muinsuskaitsjaid kui erinevaid abilisi, kes mitmel viisil töödele kaasa aitavad. Õnnista neid kes väsimatut palvetööd teevad, et nende ind ei raugeks ja koguduse eestpalved lakkamatult Sinu ette tõuseksid.

Õpeta mind Püha Isa, alati kuuletuma Sinu tahtele nii, nagu Jeesus seda tegi.
Õpeta mind Jeesus, alati usaldama kõiges oma Taevast Isa nii, nagu Sina seda tegid.
Õpeta mind Püha Vaim, alati olema osaduses Isaga ja Pojaga nii, nagu Sina oled osaduses nendega.

Olgu tänatud, kiidetud ja austatud Püha Kõikväeline Kolmainus Jumal, nüüd ikka ja igavesti.

Aamen.

Tallinnas 14. mail 2011. Issanda aastal

Palve Kaarli kiriku remondi rahastamise pärast
Kõik on võimalik sellele, kes usub. (Mk 9:23b)

Kolmainu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Jeesus Kristus mu Lunastaja, ma kuulen Sind ütlemas: ‘Kõik on võimalik sellele, kes usub’.

Kuula mind, kui ma hüüan Su poole: Ma tahan uskuda, et 3.3 miljonit eurot on võimalik kokku koguda ja Kaarli kiriku remont ja maa-alune juurdeehitus võivad teoks saada, kui Sa minu usku kinnitad.

Sina Jeesus, Jumala rahva Karjane, oled südamete tundja ja hingede käskija. Puuduta inimeste südameid ja pane nende hinged janunema, et nad ise tuleksid andma oma panust Taeva Värava korda tegemiseks. Puuduta nende südameid, kelle võimuses ja võimalustes on Kaarli kiriku remonti ja juurdeehitust rahastada ning innusta neid heldelt annetama. Ma tean Jeesus, et 3.3 miljonit eurot on suur summa, ometi oled Sina lugematu arv kordi suurem ja Sinu käes on kõik meelevald nii taevas, kui maa peal.

Kristus, puhasta mind patust, et minu süüteod ei seisaks Sinu Pühakoja ja võimalike annetajate vahel. Ma usun Kristus, et minu patukahetsus on Sinu Püha Kiriku kasuks ja minu meeleparandus võib muuta maailma Sinule meelepärasemaks. Luba korda minna Kaarli kiriku remondil ja ole ise ligi, kui me püüame korda teha hoonet, kus asub Sinu Altar, mille peal Sa armulikult meie juurde oma Pühas Ihus ja Veres tuled.

Kiidetud olgu Jeesus Kristus. Nüüd ikka ja igavesti.

Aamen.

Tallinnas 14. mail 2011. Issanda aastal

Palve kutsumuste eest Kaarli koguduses
Ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! (Js 43:1b)

Kolmainu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Ma tänan Sind Isa, et Sa meid nimepidi hüüad. Ma tänan Sind Jeesus, et Sa meid kättpidi juhatad. Ma tänan Sind Püha Vaim, et Sa meid hingepidi talutad. Ma palun Sind Isa, aita meil tõeliselt mõista, et ilma Sinu hüüdmiseta ei saa me Sinu juurde tulla; ma palun Sind, Jeesus, aita meil lõplikult taibata, et ilma Sinu juhatuseta ei jõua me Sinuni; ma palun Sind Püha Vaim, aita meil põhjani ära tunda, et Sinu abita ei leia me teed Sinuni. Ära väsi julgustamast Issand oma sulaseid, sest ilma Sinuta me oleme eksinud.

Sina, Hea ja Inimesearmastaja Jumal oled kõikide kirikutöö kutsumuste Isand ning ma tänan Sind, et Sa ei väsi meid hüüdmast. Ma palun Sind, vaata armulikult Kaarli koguduse tegemiste ja toimetamiste peale; anna meile andeks meie puudused ja juhata meid õigele teenimisele. Ära väsi julgustamast Issand oma sulaseid, sest ilma Sinuta me oleme eksinud.

Pane rohkematele koguduse liikmetele südamesse oma kutsumise hääl, et meil oleks koguduses vaimulikke ja muusikuid, palgalisi ja vabatahtlikke, palvetajaid ja annetajaid. Kõnele minuga minu südames ja minu ligimeste kaudu, et ma mõistaksin, mida Sa Kaarli koguduses minu ülesandeks tahad panna. Ära väsi julgustamast Issand oma sulaseid, sest ilma Sinuta me oleme eksinud.

Sina, Issand oled südamete tundja ja inimeste muutja. Ma palun Sind, tee tundlikuks meie koguduse meeled, et nad oleksid erksad Sinu häält kuulma ja Sinu kutsumisele vastama. Õpeta meie rahvast mõistma, et iga väike panus loeb ja iga Sinu armastuses lausutud palve või tehtud tegu on õnnistuseks kogudusele. Tee tõeliselt avatuks ka minu süda, et ma oleks ärkvel laiskusest, kui Sa mind hüüad, ega magaks ükskõiksuse und kui Sa mind kutsud. Ära väsi julgustamast Issand oma sulaseid, sest ilma Sinuta me oleme eksinud.

Nõnda ma usaldan patukahetsuses, palves ja tänus Kaarli koguduse endised, praegused ja tulevased töötegijad Sinu hoole ja juhatuse alla. Ära väsi julgustamast Issand oma sulaseid, sest ilma Sinuta me oleme eksinud.

Jeesuse nimel, aamen.

Kaarli koguduse aastapäeval
18. detsembril, Issanda aastal 2011

Palve Kaarli kiriku oreli ja selle kapitaalremondi eest
Ärge nüüd puhake, sest Issand on teid valinud seisma Tema ees, Teda teenima ja olema Temale teenreiks ning suitsutajaiks! (2 Aj 29:11)

Kolmainu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Helde ja Armuline Taevane Isa, minu kasutada ei ole nii võimsaid tänusõnu, et tuua Sulle õiglast kiitust Kaarli kiriku oreli eest. Sestap võta vastu minu tagasihoidlik tänupalve Sinu suure hoole eest, mis ennast ilmutab meile kingitud pühakoja orelis. Ma tean, et ma saan anda tagasi ainult väikese osa sellest täiusest, mida Sa armurohke orelimuusika kaudu minuni ulatad. Aga ma palun Sind: saada mulle oma Püha Vaimu, et mu meeled oleksid tundlikud ning süda oleks kuulekas Sinu häälele, kui Sa mind kutsud panustama oreli remonti. Kui õige aeg on käes, luba, et saaksin tuua Sulle meelepärase ohvri – just sellise, mida Sa minult seoses Kaarli kiriku oreli remondiga ootad. Julgusta mind, et ma siis ei kõhkleks, vaid läheks veendumusega Sinu kutsele vastu.

Nii nagu Sa oled lubanud inimestel ehitada oreli tuhandetest viledest, mis kõik täidavad oma ülesannet, nõnda luba ka minul olla üks vile Sinu Kõiksuse Orelis ja kuulutada rahu ning rõõmuga Sinu lõppematut armastust kogu loodule. Ilma Sinuta aga olen ma ainult vile, mis ei laula, kui sellesse ei puhuta õhku. Puhu siis minusse oma hingust ja olgu mu hääl kõrge või madal, vaikne või vali, terav või mahe – ma palun Sind – pane mind hüüdma Sinu püha tahte teostumise heaks.

Mu armastav Taevane Isa, ma palun Sind – tervenda Kaarli kiriku orelit, luba korda minna selle kapitaalremondil, luba koguda kokku vajalik rahasumma, saada ustavaid vendi ja õdesid täitma oma teenimisülesannet oreli eest hoolitsemisel ja näita mulle täies selguses, mis on minu roll kogu selles suures töös. Luba, et oreli võimas hüüd võiks kutsuda inimesi palvele ja ülistusele niikaua, kui see maailm Sinu tahtel püsib. Olgu oreli kuninglikud helid igale kuulajale eelmaitseks sellest muusikast, mis meid kord ümbritseb Igaveses Isamajas, Sinu Igikestvas Auhiilguses, Jeesuse Embuses, Paradiisis, kuhu ma palun, et Sa meid kõiki viimaks juhataksid.

Ma palun seda Sinu Poja, meie Päästja ning Lunastaja Jeesuse Kristuse kallil ja pühal nimel. Aamen.

Tallinnas, 23. veebruaril 2013. Issanda aastal

Pühalaulja palve
Sinu Sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. (Ps 119:105)

Kolmainu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Püha Isa, ma tänan Sind, et Sa annad mulle võimaluse olla Sinu Püha Sõna osaduses. Ma tunnistan, et ma ei ole väärt avama Pühakirja ja seda lugema ning laulma, aga kui Sa oma armust annad tähtedele, silpidele ja sõnadele käsu tulla mulle sammukese vastu, siis sünnib Sinu ime. Anna mulle andeks, et ma suudan anda tagasi nii vähe sellest täiusest, mis Sa mulle oma talentide kaudu ja oma Püha Sõna läbi oled kinkinud. Kinnita mind, et oleksin Pühakirja uurimises ustav, püsiv ja alandlik ning jõuaksin selle kaudu Sinu terviklikuma tunnetamiseni.

Issand halasta.

Ma kiidan Sind Jeesus Kristus Sinu armastuse eest. Ma tänan Sind sõprade eest ja sõpruse eest. Ma tänan Sind osaduse eest, mille kaudu Sa ennast meile ilmutad. Ma tänan Sind, et Sa pühalaulus oled kesk meie seas ja Sinu pühalikust osadusest kiirgab meie laulmisesse rahu ning rõõmu. Nõnda hea on uskuda, et Sina oled Maailma Päästja ning oled igal päeval koos minuga nii mures kui rõõmus. Ära siis lahku mu kõrvalt ka siis, kui ma Sind unustan, ja tuleta mulle oma püha puudutusega meelde, et Sina oled hea.

Kristus halasta.

Püha Vaim, ava minu süda, tee tundlikuks mu meeled, et oleksin valmis vastu võtma seda, mida Sa Kiriku armuvahendite kaudu minuni ulatad. Kui ma loen ja laulan Pühakirja, siis ole Sina mind juhatamas, et Kristus võiks kasvada ja mina võiks kahaneda. Juhataja ning Lohutaja, Sinu embus on mulle kallis ja Sinu ligiolu on mulle joovastav. Sinuga virgumine on rahu ja rõõm; Sinuga käimine on õnnistus ja õnn; Sinuga puhkamine on kosutus ja julgustus. Tänu Sulle selle eest.

Issand halasta.

Kirkus, tänu ja kiitus olgu Kolmainu Jumalale – Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Tallinnas, 8. veebruaril 2014. Issanda aastal.

Scroll to Top