Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole? 1 Kr 15:12

Aastast aastasse, Ülestõusmispühade ajal, kõlab miljonite ristiinimeste suust rõõmuhõige: „Kristus on surnuist üles tõusnud!“. 

Võime tõdeda, et Jeesus Kristuse üles äratamine on Jumala ainulaadne tegu nagu ka ülestõusnud Kristuse hilisemad ilmumised ainult teatud inimestele. Jumala tahte kohaselt nägid Kristust paljud Jeesuse jüngrid, apostlid ja Maarja Magdaleena. Nad olid Jumala Poja, ülestõusmisündmuse autentsed tunnisatajad. Oleme teda oma silmaga näinud, käega katsunud, oleme üles äratatud Kristusega rääkinud, on apostlite üksmeelne kinnitus Kristuse ülestõusmise sündmusele järgnenud asjaolude kohta. 

Kokkupuutest üles tõusnud Issandaga, kirjutab ka apostel Paulus. Ta tunnistab erinevates kirjades, mis on saadetud Väike-Aasia kogudustele, et ülestõusnud Kristuse kutsel ja  tahtel on ta seotud evangeeliumi kuulutamisega ehk ristiusu levitamisega. Esimeses kirjas Korintose kogudusele julgustab Paulus neid, kes ei uskunud ihu ülestõusmist, mitte kahtlema Kristuse üles tõusmises. Kuna ülestõusnud Kristus oli ilmutanud ennast Paulusele, oli ta veendunud, et Kristuse üles tõusmine on tagatis kõigi surnute üles äratamisele tulevaste aegade lõpus. Selle kuu juhtsalmiga manitseb ta üles tõusmist eitavaid koguduseliikmeid  jääma kindlaks evangeeliumile, mis on olnud noorele kogudusele usuliseks aluseks. 

Aga silmaga nähtut ja meeltega kogetut ei saa klassifitseerida müüdiks, seda saab nimetada ajaloolise tegelikkuse tunnistamiseks. Nende sündmuste tunnistajate isiklikud kokkupuuted ja seosed Jeesus Kristusega on üles tähendatud ning need on saanud Uue Testamendi kaanoniks. 

Peame tunnistama, et Jeesuse ülestõusnud ihu on tunginud sinna maailma, millest ei ole siin, nähtavas maailmas, empiirilist teadusharu. Ristirahvana saame alandlikult konstateerida, et selline oli Jumala tahte järgi maailma lunastaja Jeesus Kristuse tee – läbi kannatuse ja surma hiilgavale võidule, ülendatud ausse taevariigis Jumala paremale käele. 

„…. sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun ….!“ Apostliku usutunnistuse sõnadega kinnitame, et Jeesus jätkab ka sellelt aukohalt, taevariigi ehitamist maa peale. Selle ülesande ustavateks abilisteks on Kristusele ustavad inimesed, kes vastavad kuuldud rõõmuhõiskele südamest tuleva tänuga: „Tõesti, ta on üles tõusnud“.

Rõõmsaid ülestõusmispühi!

Diakon Tiit Zeiger 

Scroll to Top